Zobacz, co przygotowaliśmy
dla Ciebie i Twojego dziecka,
żeby mogło uczyć się samodzielności w świecie finansów.

Krok 1

Poznaj zalety Konta
Karty Samodzielniaka1

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta miesięcznie1
 • Wybór karty pomocnej w samodzielnym bankowaniu Twojego dziecka2:
 • Karta Samodzielniaka (tradycyjna karta debetowa),
 • Mikrokarta Samodzielniaka.
 • Informacja o transakcjach dostępna w bankowości internetowej GOonline lub w aplikacji mobilnej GOmobile

Krok 2

Wybierz kartę pomocną
w samodzielnym bankowaniu

Karta
Opaska

Karta Samodzielniaka

 • 0 zł miesięcznie za wydanie Karty Samodzielniaka i korzystanie z niej
 • 0 zł za wypłaty gotówki Kartą Samodzielniaka ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • Brak możliwości płacenia w internecie

Karta
Opaska

Mikrokarta Samodzielniaka z wygodną opaską

 • Mikrokartę Samodzielniaka wraz z opaską otrzymasz w przesyłce z banku. Możesz ją umieścić w opasce
 • 1 zł miesięcznie za wydanie Mikrokarty Samodzielniaka i korzystanie z niej
 • 0 zł za wypłaty gotówki Mikrokartą Samodzielniaka ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • Brak możliwości płacenia w internecie

Niezależnie od wybranego rozwiązania:

 • Dzienne limity Karty Samodzielniaka i Mikrokarty Samodzielniaka wynoszą:
 • transakcje zbliżeniowe bezgotówkowe – do 30 zł,
 • transakcje bezgotówkowe (z PIN-em) – do 100 zł,
 • transakcje w bankomatach do 50 zł.
 • W każdej chwili możesz zmniejszyć limit transakcji oraz wyłączyć możliwość wykonania transakcji zbliżeniowych.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku 0-18 lat,

mamy dla niego Konto Samodzielniaka z Kartą do Dorosłości wydawaną dla dzieci w wieku 13-18 lat

Krok 1.

Poznaj zalety Konta
Samodzielniaka3

 • 0 zł miesięcznie za otwarcie i prowadzenie konta
 • Wygodny dostęp do konta dzięki bankowości internetowej GOonline i aplikacji mobilnej GOmobile3
 • Możliwość otwarcia w GOonline Lokaty dla Samodzielniaka:
 • oprocentowanie w skali roku 4,5% dla lokat na 3 miesiące
 • dla kwot od 100 zł do 5000 zł
 • można otworzyć maksymalnie 2 lokaty
 • lokata odnawialna
 • lokatę może otworzyć przedstawiciel ustawowy lub dziecko w wieku 13-18 lat (za zgodą przedstawiciela ustawowego) w systemie bankowości internetowej GOonline

Krok 2.

Zalety Karty
Do Dorosłości5

 • 0 zł miesięcznie za wydanie i użytkowanie karty
 • 0 zł za wypłaty gotówki kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • Możliwość płatności kartą w internecie do ustalonego limitu
 • Dzienne limity wynoszą6:
 • transakcje zbliżeniowe bezgotówkowe – do 100 zł
 • transakcje bezgotówkowe (z PIN-em) – do 5000 zł
 • transakcje internetowe – do 5000 zł
 • transakcje w bankomatach – do 5000 zł
 • W każdej chwili rodzic lub opiekun prawny4 może zmniejszyć limit transakcji oraz uniemożliwić wykonywanie transakcji zbliżeniowych

Bank zmieniającego się świata

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

1 Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia i prowadzenia przez Bank Konta Samodzielniaka oraz wydawanej do tego konta Karty do Dorosłości znajdują się w sekcji Dokumenty na stronie www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/konta/konto-samodzielniaka (Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych; Ogólne Warunki Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz Komunikat do Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu).

2 Szczegółowe informacje dotyczące dziennych limitów Karty Samodzielniaka i Mikrokarty Samodzielniaka określa Komunikat do Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu. Dziecko może wykonywać transakcje płatnicze przy użyciu kart wydanych do Konta Karty Samodzielniaka w ramach limitów ustalonych przez posiadacza tego konta (rodzica lub przedstawiciela ustawowego dziecka). Limity mogą być wyłącznie zmieniane przez przedstawiciela ustawowego dziecka.

3 Dla dziecka w wieku 13-18 lat dostęp do systemu bankowości internetowej GOonline i aplikacji mobilnej GOmobile wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. Zarówno przedstawiciel ustawowy, jak i dziecko w wieku 13-18 lat mogą dysponować środkami zgromadzonymi na Koncie Samodzielniaka w granicach zwykłego zarządu. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu.

4 Rodzic lub opiekun prawny dziecka rozumiany jako przedstawiciel ustawowy dziecka, mający pełną zdolność do czynności prawnych.

5 Karta do Dorosłości to karta debetowa wydawana przez Bank do Konta Samodzielniaka dla osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia i jest posiadaczem Konta Samodzielniaka.

6 Szczegółowe informacje dotyczące dziennych limitów Karty do Dorosłości określa Komunikat do Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w całości wpłacony.