Czy dawanie kieszonkowego się opłaca?

Aleksander Naganowski

Na kieszonkowe warto spojrzeć nie tylko z perspektywy przydzielania konkretnej sumy pieniędzy i tego, co można za nią kupić, lecz również z perspektywy dawania dziecku możliwości zdobywania kompetencji poprzez samodzielne zarządzanie finansami. Jeżeli wydawanie pieniędzy jest świadome, to każda otrzymana i wydana złotówka dodaje się do kapitału doświadczenia, które zaprocentuje w dorosłym życiu.

Kieszonkowe pozwala dziecku rozwijać wiele ważnych kompetencji, takich jak odraczanie przyjemności, cierpliwość, planowanie rozdysponowania budżetu w dłuższym terminie (np. oszczędzanie na konkretny cel). Dziecko, które dziś będzie samodzielnie gospodarowało własnym kieszonkowym, używało konta bankowego oraz analizowało swoje wydatki, zdobędzie umiejętności, które będą mu niezbędne w przyszłości. Z kolei każda strata i zgubienie pieniędzy uruchamia proces przyzwyczajania się do myśli, że z posiadaniem pieniędzy wiąże się również kwestia bezpieczeństwa, a czasem poczucie straty.

Patrząc więc na kieszonkowe przez pryzmat niezwykle praktycznej lekcji, uważam, że jak najbardziej warto dawać je dzieciom, bo wraz z pieniędzmi dajemy im wymierne wartości edukacyjne.

Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w całości wpłacony.