Działania w dziedzinie klimatuDziałania w dziedzinie klimatu

Nasze produkty i usługi

Dołącz do nas i skorzystaj z innowacyjnych produktów finansowych, które wspierają naszych klientów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i pomagają zmieniać świat na lepszy. Poznaj nasze rozwiązania.

Kredyty
klęskowe

Skorzystaj z kredytu i wznów szybko pełną działalność gospodarstwa po wystąpieniu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

więcej
Kredyt
Agro Lider

Weź kredyt i wykorzystaj go na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej lub modernizację swojego gospodarstwa.

więcej
Kredyt Agro
Progres

Weź kredyt przeznaczony na wszelkie inwestycje, w tym na inwestycje środowiskowe w Twoim gospodarstwie, m.in. na fotowoltaikę czy biogazownię rolniczą.

więcej
Więcej
niż inwestycja

Emisje certyfikatów strukturyzowanych wspierają akcje zalesiania zniszczonych obszarów leśnych na terenie naszego kraju.

więcej

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

zobacz cały przypis
 • Finansowanie
  nawadniania w rolnictwie

  Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku BNP Paribas („Bank”) oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

 • Elektromobilna ofensywa
  Arval GO ELECTRIC

  Propozycja dla osób fizycznych korzystających z oferty najmu pojazdu na potrzeby własne (niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową). Warunkiem jest wnioskowanie o najem pojazdu w ramach Multioferty (wnioskowanie o kredyt samochodowy w BNP Paribas Bank Polska S.A. albo najem długoterminowy dla osób fizycznych w Arval Service Lease Polska Sp. z o o.) oraz pozytywna ocena wiarygodności i zdolności do spłaty.

  Więcej informacji w oddziałach Banku BNP Paribas oraz na www.bnpparibas.pl/moje-auto.

 • Finansowanie instalacji
  fotowoltaicznych

  Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku BNP Paribas („Bank”) oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat dostępnych w Oddziałach Banku BNP Paribas oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

 • Kredyt Unia+
  dla gospodarstw

  Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu (wystawieniu promesy kredytowej) oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie z Klientem. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest na stronie www.bnpparibas.pl oraz w oddziałach Banku.

 • Finansowanie używanych
  maszyn rolniczych

  Propozycja skierowana jest do Klientów Banku z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) prowadzących działalność rolniczą, wnioskujących o Kredyt Agro Progres lub Unia+ na finansowanie zakupu nowych lub używanych maszyn i urządzeń rolniczych. Zabezpieczeniem kwoty kredytu od 50 tys. do 200 tys. jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci: gwarancji FGR lub cesji z dotacji, gdzie cała kwota dofinansowania jest przeznaczona na spłatę kredytu lub dla stałych Klientów w postaci średniomiesięcznych wpływów na rachunek w Banku BNP Paribas z ostatnich 12 miesięcy w kwocie wymaganej przez Bank. Kredyt zabezpieczony Gwarancją FGR dostępny jest tylko dla podmiotów spełniających warunki określone w dokumencie: „Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR”, przekazywanym w momencie wnioskowania o gwarancję. Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu (wystawieniu promesy kredytowej) i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na www.bnpparibas.pl.

 • Długoterminowy
  najem aut

  Klienci Banku, posiadający rachunek bieżący, do którego zostanie złożone polecenie zapłaty do obsługi Umowy Najmu długoterminowego, mogą skorzystać z oferty specjalnej – obniżenia miesięcznej raty o 100 zł przez cały czas trwania Umowy. Przedstawiona propozycja dotyczy najmu na 36 miesięcy (obniżenie całkowitych kosztów o 3 600 zł). Podane kwoty są kwotami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

  Program wynajmu długoterminowego aut „Auto Plan” (zwany dalej „Program”), skierowany jest do Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. (zwa­ny dalej „Bank”) prowadzących działalność rolniczą, posiadających nr REGON dla swojej działalności. Dostawcą Programu jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24 (zwany dalej „Arval”), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000029819, posiadający NIP 521-30-33-865 oraz kapitał zakładowy w wysokości 11 500 000 zł. Arval jest częścią Grupy BNP Paribas. Bank jest podmiotem pośredniczącym w zawieraniu Umów Najmu w ramach Programu. Arval zawiera Umowy Najmu z Klientami i świadczy usługi wynajmu na swoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność przy jednoczesnym zwolnieniu Banku z odpowiedzialności względem Arval lub osób trzecich z tytułu Umów Najmu i z odpowiedzialności wobec Arval za właściwe wypełnienie Umowy Najmu przez Klienta. Propozycja dotyczy wynajmu długoterminowego na 36, 48, 60 miesięcy. Pakiet usług zawiera: a) koszty najmu, b) serwis obejmujący standardową eksploatację pojazdu i nieobejmujący w szczególności napraw powypadkowych oraz powstałych z winy użytkowania/użytkownika, c) ubezpieczenie OC, AC, NNW, d) kartę paliwową (bez kosztów zakupu paliwa). Liczba samochodów objętych propozycją jest ograniczona – decyduje kolejność podpisania Umów Najmu. Szczegółowe informacje o Programie dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl. Warunkiem skorzystania z Programu jest pozytywna ocena wiarygodności i zdolności do spłaty zobowiązań.

 • Kredyty
  klęskowe

  Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku BNP Paribas („Bank”) oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

 • Kredyt
  Agro Lider

  Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku BNP Paribas („Bank”) oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

 • Kredyt Agro
  Progres

  Warunki uzyskania kredytu: posiadane doświadczenie w prowadzeniu działalności rolniczej (szczegóły u doradców), pozytywna ocena zdolności kredytowej, posiadanie ubezpieczeń obowiązkowych rolników, terminowe regulowanie zobowiązania publiczno-prawnych, ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu. Za udzielenie kredytu Bank pobiera prowizję. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, ustalanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3 M i marży Banku. Spłata kredytu może następować w równych ratach kapitałowo-odsetkowych lub równych ratach kapitałowych i malejących ratach odsetkowych.

  W przypadku znalezienia się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej terminową obsługę zobowiązań, istnieje możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia i ustalenia nowych warunków spłaty kredytów. Więcej informacji na www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/restrukturyzacja-zadluzenia

  Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

 • Więcej
  niż inwestycja

  Niniejszy materiał został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeks cywilny, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2286), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

 • Finansowanie pomp ciepła
  dla Twojej firmy
  Z oferty może skorzystać każdy Klient BNP Paribas Bank Polska S.A. lub potencjalny Klient, który gotowy jest otworzyć rachunek w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nasze inicjatywy

Bank Zielonych Zmian

Odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego to jedno z kluczowych zobowiązań Banku BNP Paribas. W 2019 zainaugurowaliśmy Program Bank Zielonych Zmian, który agreguje wszystkie nasze inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i wspieranie transformacji energetycznej. Program składa się m.in. z rozwijania oferty zielonych produktów i usług, wdrażania eko-usprawnień w organizacji oraz promowania eko-postaw wśród pracowników, klientów i otoczenia.

więcej

Stop dla energetyki węglowej

Ograniczenia współpracy z klientami działającymi w sektorze węglowym w Banku BNP Paribas wprowadzane były już od 2015 roku. W 2017 r. podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu finansowania kopalni węgla, wszelkich projektów budowy oraz rozbudowy elektrowni węglowych/elektrociepłowni, nowych bloków energetycznych oraz o wspieraniu tylko takich przedsiębiorstw z sektora energetyki węglowej, które są aktywnie zaangażowane w przechodzenie na zrównoważoną energię.

więcej

Jak możesz zaangażować się

Sprawdź, w jaki prosty sposób możesz pomóc i zainspiruj się do działania

Zobacz też inne cele